avtryck

Marco Gnadlinger
Moserbachstrasse 21
4614 Marchtrenk
E-post: Info@Heartlocker.at

Momsnummer: ATU74854829

Friskrivningsklausul: Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll.

-------------------------------------------------- ---
Avbokningsregler & avbokningsformulär
-------------------------------------------------- ---

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet:


----------------------
A. Avbokningsregler
----------------------

ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.
Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning.
För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (Marco Gnadlinger, Moserbachstraße 21, 4614 Marchtrenk, Österrike, e-post: Heartlocker@gmx.at) ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.
För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du återkallar detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.
Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.
Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller för tidig utgång av ångerrätten
Ångerrätten upphör att gälla i förtid vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur om deras försegling togs bort efter leverans.

--------------------
B. Ångerformulär
--------------------
Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Marco Gnadlinger
Moserbachstrasse 21
4614 Marchtrenk
Österrike


Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)
__________________________________________________
__________________________________________________
Beställde den (*) ____________ / mottogs den (*) __________________
__________________________________________________________
Namn på konsument(er)
__________________________________________________________
Adress till konsument(er)
__________________________________________________________
Underskrift av konsument(er) (endast om anmälan är på papper)
__________________________
datum
(*) Stryk det som inte är tillämpligt