Betingelser

Villkor


Innehållsförteckning
------------------
1. Omfattning
2. Ingående av kontrakt
3. Ångerrätt
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leverans- och fraktvillkor
6. Äganderättsförbehåll
7. Ansvar för defekter (garanti)
8. Tillämplig lag
9. Alternativ tvistlösning


1) Omfattning
1.1 Dessa allmänna villkor (nedan "GTC") av Niklas Groth (nedan "säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan "kund") har med säljaren med avseende på säljaren i sina varor som presenteras i onlinebutiken. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat har avtalats.
1.2 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontrakt
2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.
2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens nätbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka till kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varan är avgörande, eller
- genom att be kunden betala efter att ha lagt sin beställning.
Om det finns flera av ovanstående alternativ, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovanstående alternativ inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.
2.4 Om betalningsmetoden "PayPal Express" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan: "PayPal "), enligt villkoren i PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkor för betalningar utan PayPal-konto , tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden väljer "PayPal Express" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen, utfärdar han också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande redan vid den tidpunkt då kunden initierar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter avtalets ingående och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har har skickats. Säljaren gör inte avtalstexten tillgänglig utöver detta.
2.6 Innan den bindande inlämnandet av beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.7 Endast tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.
2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han uppgett för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som fått i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt
3.1 Konsumenter har generellt rätt till ångerrätt.
3.2 Ytterligare information om ångerrätt finns i säljarens ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor
4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
4.2 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.
4.3 Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal") , enligt villkoren i PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto , tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.4 Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallat "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett aktiverat nätbankkonto med PIN/TAN-procedur för deltagande i "SOFORT", identifiera sig därefter under betalningsprocessen och skicka betalningsinstruktionen till " SOFORT". bekräfta. Betalningstransaktionen genomförs direkt efteråt av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Kunden kan komma åt mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" på Internet på https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments", kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (nedan: "Shopify" ). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. För att behandla betalningar kan Shopify använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns tillgänglig online på https://www.shopify.de/payments.

5) Leverans- och fraktvillkor
5.1 Varor levereras till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande. Med avvikelse från detta, om betalningssätt PayPal väljs, är den leveransadress som sparats av kunden hos PayPal vid betalningstillfället avgörande.
5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka de levererade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte varit möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade frakten. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den omständighet som ledde till omöjligheten av leverans eller om han tillfälligt var förhindrad att acceptera den erbjudna tjänsten, om inte säljaren meddelat honom tjänsten i rimlig tid i förväg. Vidare gäller detta inte med hänsyn till kostnaderna för leveransen om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten gäller den reglering som gjorts i säljarens ångerrätt för returkostnaderna.
5.3 Upphämtning av kunden är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderättsförbehåll
Om säljaren betalar i förskott, behåller han äganderätten till den levererade varan tills den skyldiga köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för defekter (garanti)
7.1 Om den köpta varan är defekt gäller det lagstadgade felansvaret.
7.2 Trots detta gäller följande för begagnade varor: Krav på fel utesluts om felet inträffar först ett år efter varans leverans. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden. Att förkorta ansvarstiden till ett år gäller dock inte
- för föremål som har använts till en byggnad i enlighet med normal användning och som har orsakat dess defekt,
- för skadeståndsanspråk och kostnadsersättning av kunden, samt
- i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet.
7.3 Kunden ombeds att hos levereraren klaga på levererat gods med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen som helst effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8) Tillämplig lag
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

9) Alternativ tvistlösning
9.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.
9.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.