❤️ Alla hjärtans dag-rea: -50% rabatt 🎁

Integritet

DATASKYDD

Denna dataskyddsförklaring klargör typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter (hädanefter kallad "data") som en del av tillhandahållandet av våra tjänster och inom vårt onlineerbjudande och de webbplatser, funktioner och innehåll som är associerade med det som såväl som externa onlinenärvaro, såsom t.ex. vår sociala medieprofil (nedan gemensamt kallad "onlineerbjudande"). När det gäller de termer som används, såsom "bearbetning" eller "ansvarig person", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Ansvarig

Marco Gnadlinger

Moserbachstrasse 21

4614 Marchtrenk

Österrike

E-post: Info@Heartlocker.at
Ägare: Marco Gnadlinger

Momsnummer: ATU74854829

Typer av data som behandlas

- Lagerdata (t.ex. personliga stamdata, namn eller adresser).
- Kontaktinformation (t.ex. e-post, telefonnummer).
- Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
- Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
- Meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Kategorier av registrerade

Besökare och användare av onlineerbjudandet (i det följande hänvisar vi till berörda personer tillsammans som "användare").

syftet med behandlingen

- Tillhandahållande av onlineerbjudandet, dess funktioner och innehåll.
- Svara på kontaktförfrågningar och kommunicera med användare.
- Säkerhetsåtgärder.
- Räckviddsmätning/marknadsföring

Termer som används

"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom att tilldela en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare (t.ex. en cookie) eller en eller flera specialfunktioner. ett uttryck för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

"Bearbetning" är varje process eller serie av processer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer i samband med personuppgifter. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av data.

"Pseudonymisering" innebär behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan överlåtas till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"Profilering" av någon typ av automatiserad behandling av personuppgifter, som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till en fysisk person, i synnerhet aspekter relaterade till arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personlig Analys eller förutsäg den fysiska personens preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller omlokalisering.

Den "ansvarige" är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

"Behandlare" avser en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning.

Relevanta rättsliga grunder

I enlighet med artikel 13 GDPR kommer vi att informera dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. För användare från tillämpningsområdet för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), dvs EU och EEG, gäller följande om den rättsliga grunden inte nämns i dataskyddsförklaringen: 
Den rättsliga grunden för att erhålla samtycke är artikel 6.1(a) och artikel 7 GDPR;
Den rättsliga grunden för behandling för att utföra våra tjänster och utföra avtalsåtgärder samt besvara förfrågningar är Artikel 6 Stycke 1 Bokstav b GDPR;
Den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6 (1) (c) GDPR;
I händelse av att den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6.1 lit d GDPR som rättslig grund.
Den rättsliga grunden för den behandling som krävs för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i myndighetsutövning som har överförts till den ansvarige är artikel 6.1 lit e GDPR. 
Den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR. 
Behandlingen av uppgifter för andra ändamål än de för vilka de samlades in bestäms av bestämmelserna i artikel 6 (4) GDPR. 
Behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter (enligt artikel 9 paragraf 1 GDPR) bestäms enligt specifikationerna i artikel 9 paragraf 2 GDPR.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med lagkraven, med hänsyn tagen till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och typen, omfattningen, omständigheterna och syftena med behandlingen samt olika sannolikheter för förekomst och svårighetsgrad av behandlingen. risk för fysiska personers rättigheter och friheter för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig för risken.

Åtgärderna innefattar framför allt att säkra sekretessen, integriteten och tillgängligheten av uppgifter genom att kontrollera fysisk åtkomst till uppgifterna, samt tillgång, inmatning, överföring, säkra tillgänglighet och separering av dessa. Vidare har vi upprättat rutiner som säkerställer utövandet av registrerades rättigheter, radering av data och reaktion på datahot. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter under utvecklingen eller valet av hårdvara, mjukvara och processer, i enlighet med principen om dataskydd genom teknikdesign och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

Samarbete med processorer, gemensamma registeransvariga och tredje part

Om vi, som en del av vår behandling, lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (behandlare, gemensamma registeransvariga eller tredje parter), överför dem till dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna, görs detta endast på grundval av lagligt tillstånd ( t.ex. om en överföring av data till tredje part, såsom betaltjänstleverantörer, krävs för att uppfylla avtalet), användare har samtyckt, en rättslig skyldighet föreskriver detta eller på grundval av våra legitima intressen (t.ex. vid användning av agenter, webben värdar etc.). 

Om vi ​​lämnar ut eller överför uppgifter till andra företag i vår företagsgrupp, eller på annat sätt ger dem tillgång, sker detta i synnerhet för administrativa ändamål som ett berättigat intresse och dessutom på en grund som motsvarar lagkraven.

Överföringar till tredje land

Om vi ​​behandlar uppgifter i ett tredje land (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiziska edsförbundet) eller detta inom ramen för användning av tredjepartstjänster eller avslöjande eller överföring av data till andra personer eller företag Om detta händer kommer detta endast att ske om det är för att uppfylla våra (för)kontraktuella förpliktelser, på grundval av ditt samtycke, på grundval av en rättslig förpliktelse eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenligt erforderlig överföring, behandlar eller lämnar vi endast uppgifterna i tredjeländer med en erkänd nivå av dataskydd, vilket inkluderar amerikanska processorer certifierade under "Privacy Shield" eller på grundval av särskilda garantier, såsom avtalsförpliktelser genom EU-kommissionens så kallade standardskyddsklausuler, förekomsten av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (Art. 44 till 49 DSGVO, EU-kommissionens informationssida ).

De registrerades rättigheter

Rätt till information: Du har rätt att begära bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att begära information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med lagkrav.

Rätt till rättelse: du har därefter. I enlighet med lagkrav har du rätt att begära komplettering av uppgifterna om dig eller rättelse av felaktiga uppgifter om dig.

Rätt till radering och begränsning av behandling: I enlighet med lagkraven har du rätt att begära att uppgifterna i fråga raderas omedelbart, alternativt begära en begränsning av behandlingen av uppgifterna i enlighet med lagkraven.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter som du har lämnat till oss i enlighet med lagkraven i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig.

Klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har också rätt att, i enlighet med lagstadgade bestämmelser, lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

ångerrätt

Du har rätt att återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

Rätt att invända

Rätt till invändning: Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket är baserat på artikel 6 punkt 1 lit e eller f GDPR; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Om personuppgifterna om dig behandlas för att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam.

Cookies och rätten att invända mot direktreklam

"Cookies" är små filer som lagras på användarnas datorer. Olika information kan lagras i cookies. En cookie används främst för att lagra information om en användare (eller enheten som cookien lagras på) under eller efter deras besök på ett onlineerbjudande. Tillfälliga cookies, eller "session cookies" eller "transient cookies", är cookies som raderas efter att en användare lämnar ett onlineerbjudande och stänger sin webbläsare. I en sådan cookie kan till exempel innehållet i en kundvagn i en webbutik eller en inloggningsstatus sparas. "Permanent" eller "beständig" syftar på cookies som förblir lagrade även efter att webbläsaren stängs. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas om användare besöker den efter flera dagar. Användarnas intressen kan också lagras i en sådan cookie, som används för räckviddsmätning eller marknadsföringsändamål. "Tredjepartscookies" är cookies som erbjuds av andra leverantörer än den som ansvarar för driften av onlineerbjudandet (annars, om de bara är deras cookies, talar vi om "förstapartscookies").

Vi kan använda tillfälliga och permanenta cookies och förklara detta i vår dataskyddsförklaring.

Om vi ​​ber användare att samtycka till användningen av cookies (t.ex. som en del av ett cookie-samtycke), är den rättsliga grunden för denna behandling Artikel 6 Stycke 1 lit. GDPR. I annat fall behandlas användarens personliga cookies i enlighet med följande förklaringar inom ramen för denna dataskyddsförklaring på grundval av våra legitima intressen (dvs intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i den mening som avses i art. 6 punkt 1 lit f. DSGVO) eller om användningen av cookies är nödvändig för att tillhandahålla våra avtalsrelaterade tjänster, i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav b. DSGVO, eller om användningen av cookies är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i utövandet av myndighet, i enlighet med artikel 6.1 lit. GDPR, behandlad.

Om användare inte vill att cookies ska lagras på deras dator, uppmanas de att avaktivera motsvarande alternativ i deras webbläsares systeminställningar. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionsbegränsningar för detta onlineerbjudande.

En allmän invändning mot användningen av cookies för marknadsföring på nätet kan framföras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan lagringen av cookies uppnås genom att stänga av dem i webbläsarinställningarna. Observera att i detta fall kan inte alla funktioner i detta onlineerbjudande användas.

radering av data

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med lagkraven eller så kommer behandlingen av dem att begränsas. Såvida det inte uttryckligen anges i denna dataskyddsförklaring, kommer de uppgifter som lagras av oss att raderas så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och raderingen strider inte mot några lagstadgade lagringskrav. 

Om uppgifterna inte raderas för att de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen av dem att begränsas. Detta innebär att uppgifterna kommer att blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Det gäller till exempel uppgifter som måste bevaras av kommersiella eller skattemässiga skäl.

Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi kommer att anpassa dataskyddsförklaringen så snart ändringarna i den databehandling vi genomför gör detta nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver ditt samarbete (t.ex. samtycke) eller annat individuellt meddelande.

Orderhantering i nätbutiken och kundkonto

Vi behandlar våra kunders data som en del av beställningsprocessen i vår onlinebutik för att de ska kunna välja och beställa de utvalda produkterna och tjänsterna, samt deras betalning och leverans eller utförande.

De behandlade uppgifterna innefattar lagerdata, kommunikationsdata, avtalsdata, betalningsdata och de personer som berörs av behandlingen inkluderar våra kunder, intressenter och andra affärspartners. Behandlingen sker i syfte att tillhandahålla avtalstjänster i samband med drift av en webbutik, fakturering, leverans och kundservice. Vi använder sessionscookies för att lagra innehållet i kundvagnen och permanenta cookies för att lagra inloggningsstatus.

Behandlingen sker för att fullgöra våra tjänster och utföra avtalsmässiga åtgärder (t.ex. att genomföra orderprocesser) och i den utsträckning som krävs enligt lag (t.ex. lagkrav på arkivering av affärstransaktioner för kommersiella och skattemässiga ändamål). De uppgifter som är markerade som krävs krävs för upprättande och fullgörande av avtalet. Vi lämnar ut uppgifterna till tredje part endast inom ramen för leverans, betalning eller inom ramen för lagstadgade tillstånd och skyldigheter, samt om detta sker utifrån våra legitima intressen, om vilka vi informerar dig i samband med detta dataskyddsdeklaration (t.ex. till juridiska och skatterådgivare, finansiella institutioner, fraktföretag och myndigheter). 

Användare kan valfritt skapa ett användarkonto, särskilt genom att kunna se sina beställningar. Som en del av registreringen kommuniceras den obligatoriska informationen till användarna. Användarkontona är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Om användare har avslutat sitt användarkonto, kommer deras data att raderas med avseende på användarkontot, under förutsättning att deras lagring är nödvändig av kommersiella eller skattemässiga skäl. Informationen på kundkontot finns kvar tills dess radering med efterföljande arkivering vid en rättslig förpliktelse eller våra legitima intressen (t.ex. vid rättsliga tvister). Det är användarens ansvar att säkerhetskopiera sina data innan avtalet löper ut vid uppsägning.

Som en del av registreringen och förnyade registreringar samt användningen av våra onlinetjänster lagrar vi IP-adressen och tidpunkten för respektive användaråtgärd. Lagringen sker utifrån våra berättigade intressen, samt användarens skydd mot missbruk och annan obehörig användning. I princip kommer dessa uppgifter inte att vidarebefordras till tredje part såvida det inte är nödvändigt för att driva våra rättsliga anspråk som ett berättigat intresse eller det finns en laglig skyldighet att göra det.

Radering sker efter utgången av lagstadgad garanti och andra avtalsenliga rättigheter eller skyldigheter (t.ex. betalningsanspråk eller prestationsförpliktelser från kontrakt med kunder), med nödvändigheten av att lagra uppgifterna kontrolleras vart tredje år; vid förvaring på grund av laglig arkiveringsskyldighet sker raderingen efter deras utgång.

Externa betaltjänstleverantörer

Vi använder externa betaltjänstleverantörer, via vars plattformar användarna och vi kan utföra betalningstransaktioner. Dessa betaltjänstleverantörer kan inkludera, var och en med en länk till dataskyddsdeklarationen: Paypal ( https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full ), Klarna ( https://www. klarna.com/de /datenschutz/ ), Skrill ( https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzanleitung/ ), Giropay ( https://www.giropay.de/rechtes/datenschutz-agb/ ), Visa ( https:/ /www.visa.de/datenschutz ), Mastercard ( https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ), American Express ( https://www.americanexpress.com/de /content/privacy-policy-statement.html ), Stripe ( https://stripe.com/de/privacy ).

Som en del av fullgörandet av kontrakt använder vi betaltjänstleverantörerna på grundval av artikel 6.1 punkt b. GDPR a. Dessutom använder vi externa betaltjänstleverantörer utifrån våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR för att kunna erbjuda våra användare effektiva och säkra betalningsalternativ.

Uppgifterna som behandlas av betaltjänstleverantören inkluderar inventeringsdata som namn och adress, bankuppgifter som kontonummer eller kreditkortsnummer, lösenord, TAN och kontrollsummor, samt kontrakts-, total- och mottagarrelaterad information. Uppgifterna krävs för att genomföra transaktionerna. De inmatade uppgifterna kommer dock endast att behandlas och lagras av betaltjänstleverantörerna. Det innebär att vi inte får någon konto- eller kreditkortsrelaterad information, endast information med bekräftelse eller negativ information om betalningen. Under vissa omständigheter kan betaltjänstleverantören överföra uppgifterna till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet. Vi hänvisar till betaltjänstleverantörernas villkor och dataskyddsmeddelanden.

För betalningstransaktionerna gäller villkoren och dataskyddsmeddelandena från respektive betaltjänstleverantör, som kan nås på respektive webbplats eller transaktionsapplikation. Vi hänvisar även till detta för ytterligare information och hävdande av återkallelse, information och andra registrerade rättigheter.

Onlinenärvaro i sociala medier

Vi upprätthåller onlinenärvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med de kunder, intressenter och användare som är verksamma där och för att kunna informera dem om våra tjänster där.

Vi vill påpeka att användardata kan behandlas utanför EU. Detta kan leda till risker för användaren, eftersom det till exempel kan göra det svårare att upprätthålla användarens rättigheter. När det gäller amerikanska leverantörer som är certifierade under Privacy Shield, vill vi påpeka att de åtar sig att följa EU:s dataskyddsstandarder.

Dessutom behandlas användaruppgifter vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Användningsprofiler kan till exempel skapas utifrån användningsbeteende och användarnas intressen. Användningsprofilerna kan i sin tur användas för att till exempel placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar användarens intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarbeteendet och användarnas intressen lagras. Vidare kan data också lagras i användningsprofilerna oberoende av de enheter som används av användarna (speciellt om användarna är medlemmar av respektive plattform och är inloggade på dem).

Behandlingen av användarnas personuppgifter sker utifrån våra berättigade intressen av effektiv information om användarna och kommunikation med användarna i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 lit f GDPR. Om användarna tillfrågas av respektive leverantörer av plattformarna om sitt samtycke till den databehandling som beskrivs ovan är den rättsliga grunden för behandlingen Artikel 6 Stycke 1 Bokstav a., Artikel 7 GDPR.

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och möjlighet till invändning (opt-out) hänvisar vi till följande länkade information från leverantörerna.

Även när det gäller förfrågningar om information och hävdande av användarrättigheter vill vi påpeka att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

- Facebook, sidor, grupper, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) på grundval av en Avtal om gemensam behandling av personuppgifter - Dataskydd: https://www.facebook.com/about/privacy/ , speciellt för sidor: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , välja bort: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

- Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) - Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy , Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Sekretesspolicy/ Opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Sekretesspolicy: https://twitter.com/de/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Sekretesspolicy/ Opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Sekretesspolicy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , välja bort: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

- Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland) - Sekretesspolicy/ Opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Storbritannien) - Sekretesspolicy/ Opt-out: https://wakelet.com/privacy.html .

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Tyskland) - Sekretesspolicy/ Opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Integration av tredjepartstjänster och innehåll

Vi använder innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer inom vårt onlineerbjudande på grundval av våra legitima intressen (dvs intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit Integrera tjänster såsom videor eller typsnitt (hädanefter enhetligt kallade "innehåll"). 

Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll uppfattar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan även lagras i cookies på användarens enhet och innehålla bland annat teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisningswebbplatser, besökstider och annan information om användningen av vårt onlineerbjudande, samt vara länkad till sådan information från andra källor.

Youtube

Vi bäddar in videor från "YouTube"-plattformen som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dataskydd: https://www.google.com/policies/privacy/ , välj bort: https://adssettings.google.com/authenticated .

Användning av Facebooks sociala plugins

På grundval av våra berättigade intressen (dvs intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i enlighet med artikel 6 para. 1 lit. f. DSGVO) använder vi sociala plugins ("plugins") av sociala nätverk. nätverk facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). 
Detta kan till exempel inkludera innehåll som bilder, videor eller text och knappar med vilka användare kan dela innehåll från detta onlineerbjudande inom Facebook. Listan och utseendet på Facebooks sociala plugins kan ses här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Facebook är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för att följa europeisk dataskyddslagstiftning ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Om en användare anropar en funktion i detta onlineerbjudande som innehåller ett sådant plugin, upprättar hans enhet en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt från Facebook till användarens enhet, som integrerar det i online-erbjudandet. Användarprofiler kan skapas från den bearbetade datan. Vi har därför inget inflytande på mängden data som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar därför användarna efter vår kunskapsnivå.

Genom att integrera pluginet får Facebook informationen om att en användare har kommit åt motsvarande sida i onlineerbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket sitt Facebook-konto. Om användare interagerar med plugins, till exempel genom att trycka på Gilla-knappen eller göra en kommentar, skickas motsvarande information direkt från din enhet till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem på Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook tar reda på och sparar sin IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonym IP-adress i Tyskland.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt relevanta rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda användarnas integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook .com/about/privacy/ .

Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om honom via detta onlineerbjudande och länka det till hans medlemsdata som lagras på Facebook, måste han logga ut från Facebook innan han använder vårt onlineerbjudande och radera sina cookies. Ytterligare inställningar och invändningar mot användningen av data för reklamsyfte är möjliga i Facebook-profilinställningarna: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/ . Inställningarna är plattformsoberoende, det vill säga de används för alla enheter, såsom stationära datorer eller mobila enheter.

Skapad med Datenschutz-Generator.de av RA Dr. Thomas Schwenke
Toppkvalité
Snabb leverans
30 dagar pengarna tillbaka
100% kundnöjdhet