Gratis verzending en retourneren

privacy

GEGEVENSBESCHERMING

Deze verklaring inzake gegevensbescherming verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) als onderdeel van de levering van onze diensten en binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die ermee verbonden zijn, zoals evenals externe online aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld ons sociale media-profiel (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd). Voor wat betreft de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Aansprakelijk

Marco Gnadlinger

Moserbachstrae 21

4614 Marchtrenk

Oostenrijk

E-mail: Info@Heartlocker.at
Eigenaar: Marco Gnadlinger

BTW-nummer: ATU74854829

Soorten gegevens die worden verwerkt

- Inventarisgegevens (bijvoorbeeld persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk "gebruikers").

doel van verwerking

- Terbeschikkingstelling van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereikmeting/marketing

Gebruikte termen

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier (bijv. cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, zijn een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking" is elk proces of elke reeks van processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens. Het begrip is breed en omvat vrijwel elke omgang met data.

"Pseudonimisering" betekent het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profiling" van elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

De "verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

"Verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke persoon.

Relevante rechtsgronden

Overeenkomstig artikel 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit de reikwijdte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende als de rechtsgrond niet wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring: 
De rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6(1)(a) en artikel 7 AVG;
De wettelijke basis voor verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en om vragen te beantwoorden, is artikel 6 lid 1 letter b AVG;
De wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6 (1) (c) AVG;
In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 sub d AVG als rechtsgrond.
De rechtsgrond voor de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is overgedragen, is artikel 6 lid 1 letter e AVG. 
De wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen, is artikel 6, lid 1, letter f AVG. 
De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, wordt bepaald door de bepalingen van artikel 6 (4) AVG. 
De verwerking van bijzondere categorieën gegevens (volgens artikel 9 lid 1 AVG) wordt bepaald volgens de specificaties van artikel 9 lid 2 AVG.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de soort, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en ernst van de risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen om een ​​op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, overdracht, beveiliging van beschikbaarheid en hun scheiding. Verder hebben we procedures opgesteld die de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevensbedreigingen waarborgen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Samenwerking met verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en derden

Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming ( bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, nodig is om het contract uit te voeren), hebben gebruikers toestemming gegeven, voorziet een wettelijke verplichting hierin of op basis van onze legitieme belangen (bijv. gastheer, enz.). 

Als we gegevens bekendmaken of doorgeven aan andere bedrijven in onze groep van bedrijven, of hen anderszins toegang verlenen, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als een legitiem belang en bovendien op een basis die overeenkomt met de wettelijke vereisten.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen of bedrijven Als dit gebeurt, gebeurt dit alleen als het is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel vereiste overdracht, verwerken of verlaten we de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, waaronder Amerikaanse verwerkers die zijn gecertificeerd onder het "Privacy Shield" of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichtingen door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de Europese Commissie, het bestaan ​​van certificeringen of bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften (Art. 44 tot 49 DSGVO, Informatiepagina van de Europese Commissie ).

Rechten van betrokkenen

Recht op informatie: U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Recht op rectificatie: u heeft dienovereenkomstig. In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om de aanvulling van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.

Recht op wissing en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om te verzoeken dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd, of om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te vragen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met de wettelijke vereisten in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U heeft ook het recht om, conform de wettelijke bepalingen, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

herroepingsrecht

U heeft het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar

Recht van bezwaar: u heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt om directe reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Binnen de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een webshop of een inlogstatus worden opgeslagen. "Permanent" of "permanent" verwijst naar cookies die bewaard blijven, zelfs nadat de browser is afgesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo'n cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. "Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere providers dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het online aanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, spreken we van "first-party cookies").

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit uitleggen in onze privacyverklaring.

Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van cookies (bijvoorbeeld als onderdeel van een cookietoestemming), is de rechtsgrond voor deze verwerking artikel 6, lid 1, lit. AVG. Anders worden de persoonlijke cookies van de gebruiker verwerkt in overeenstemming met de volgende uitleg in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO) of als het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractgerelateerde diensten te verlenen, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b. DSGVO, of als het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. AVG, verwerkt.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site worden ingediend http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/ uitgelegd worden. Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten of de verwerking ervan wordt beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten. 

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We zullen de verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we uitvoeren dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele melding vereisen.

Orderverwerking in de online shop en klantaccount

We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van het bestelproces in onze online winkel om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die door de verwerking worden beïnvloed, zijn onder meer onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking vindt plaats om onze diensten uit te voeren en contractuele maatregelen uit te voeren (bijvoorbeeld het uitvoeren van bestelprocessen) en voor zover wettelijk vereist (bijvoorbeeld wettelijk verplichte archivering van zakelijke transacties voor commerciële en fiscale doeleinden). De informatie die als vereist is gemarkeerd, is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. Wij verstrekken de gegevens alleen aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke vergunningen en verplichtingen, evenals als dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen, waarover wij u in het kader hiervan informeren verklaring van gegevensbescherming (bijvoorbeeld aan juridische en belastingadviseurs, financiële instellingen, vrachtbedrijven en autoriteiten). 

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen bekijken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers gecommuniceerd. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat het bewaren ervan om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is. Informatie in het klantaccount blijft behouden tot de verwijdering met daaropvolgende archivering in het geval van een wettelijke verplichting of onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in het geval van juridische geschillen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het einde van het contract een back-up van zijn gegevens te maken in geval van beëindiging.

Als onderdeel van de registratie en hernieuwde registraties, evenals het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze rechtsvorderingen als legitiem belang na te streven of er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en andere contractuele rechten of verplichtingen (bijv. betalingsclaims of prestatieverplichtingen uit contracten met klanten), waarbij de noodzaak om de gegevens op te slaan om de drie jaar wordt gecontroleerd; in het geval van opslag vanwege wettelijke archiveringsverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan.

Externe betalingsdienstaanbieders

Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders, via wiens platformen de gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren. Deze betalingsdienstaanbieders kunnen zijn, elk met een link naar de verklaring inzake gegevensbescherming: Paypal ( https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full ), Klarna ( https://www. klarna.com/de /datenschutz/ ), Skrill ( https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzanleitung/ ), Giropay ( https://www.giropay.de/rechtes/datenschutz-agb/ ), Visa ( https://www.visa.de/datenschutz ), Mastercard ( https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ), American Express ( https://www.americanexpress.com/de /content/privacy-policy-statement.html ), Stripe ( https://stripe.com/de/privacy ).

Als onderdeel van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieders op grond van artikel 6 lid 1 sub b. AVG een. Daarnaast maken we gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsopties te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contract-, totaal- en ontvangergerelateerde informatie. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Dit betekent dat we geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kan de betalingsdienstaanbieder de gegevens doorgeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de betalingsdienstaanbieders.

De algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieder zijn van toepassing op de betalingstransacties, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactie-applicaties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en het doen gelden van intrekking, informatie en andere rechten van betrokkenen.

Online aanwezigheid op sociale media

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te kunnen informeren over onze diensten.

Wij willen u erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's opleveren voor de gebruiker, omdat het bijvoorbeeld de handhaving van de gebruikersrechten bemoeilijkt. Met betrekking tot Amerikaanse providers die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield, willen wij u erop wijzen dat zij zich ertoe verbinden de gegevensbeschermingsnormen van de EU na te leven.

Verder worden gebruikersgegevens meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden gemaakt. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruiker. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers zijn opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruiksprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectievelijke platforms en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt plaats op basis van onze legitieme belangen in effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms om toestemming worden gevraagd voor de hierboven beschreven gegevensverwerking, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1 letter a., artikel 7 AVG.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de mogelijkheid van bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten, willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden gedaan bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht je toch nog hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

- Facebook, pagina's, groepen, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een Overeenkomst gezamenlijke verwerking persoonsgegevens - Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/ , specifiek voor pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , afmelden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com , Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

- Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) - Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated , Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid/opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) - Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization , Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS) – Privacybeleid/opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , afmelden: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out , Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

- Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) - Privacybeleid/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Verenigd Koninkrijk) - Privacybeleid/opt-out: https://wakelet.com/privacy.html .

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland) - Privacybeleid/opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Integratie van diensten en inhoud van derden

We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van externe providers binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit Diensten integreren zoals video's of lettertypen (hierna uniform "inhoud" genoemd). 

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, evenals gekoppelde op dergelijke informatie uit andere bronnen.

youtube

We sluiten video's in van het "YouTube"-platform van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/ , afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated .

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerk facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). 
Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud uit dit online aanbod binnen Facebook kunnen delen. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, die deze in het online aanbod integreert. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom volgens ons kennisniveau.

Door integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook .com/over/privacy/ .

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij ons online aanbod gebruikt en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ . De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke
top kwaliteit
Snelle bezorging
30 dagen geld terug
100% klanttevredenheid