Gratis verzending en retourneren

Conditie

Voorwaarden


Inhoudsopgave
------------------
1. Toepassingsgebied
2. Contractsluiting
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. Behoud van titel
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)
8. Toepasselijk recht
9. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied:
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Niklas Groth (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") heeft met de verkoper met betrekking tot de verkoper in zijn goederen gepresenteerd in de online winkel. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractsluiting
2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door aflevering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.
Indien er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.
2.4 Als de betaalmethode "PayPal Express" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal "), volgens de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit. In dit geval verklaart de verkoper de aanvaarding van het aanbod van de klant al op het moment dat de klant het betalingsproces start door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.
2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de bestelling is voltooid is verzonden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk.
2.6 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.
2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.
2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.
3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.
4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.
4.3 Bij betaling met een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal") , volgens de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.4 Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht sturen naar " SOFORT". bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode kan de klant op internet vinden op https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsservice "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify"). De individuele betaalmethoden die via Shopify worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Voor het verwerken van betalingen kan Shopify gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is online beschikbaar op https://www.shopify.de/payments.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres bepalend. In afwijking hiervan is het afleveradres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling, bepalend als de betalingsmethode PayPal is geselecteerd.
5.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper hem de dienst een redelijke termijn van tevoren zou hebben bekend gemaakt. Dit geldt voorts niet met betrekking tot de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.
5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud
Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)
7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
7.2 Desalniettemin geldt voor gebruikte goederen het volgende: Claims voor gebreken zijn uitgesloten als het gebrek zich pas één jaar na levering van de goederen voordoet. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gesteld. Het verkorten van de aansprakelijkheidstermijn tot één jaar is echter niet van toepassing
- voor zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken hebben veroorzaakt,
- voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant, evenals:
- in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.
7.3 De klant wordt verzocht om bij de bezorger te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Alternatieve geschillenbeslechting
9.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.
9.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

top kwaliteit
Snelle bezorging
30 dagen geld terug
100% klanttevredenheid